โครงการอาคาร The Multi Function Employee Complex (MEC)

เจ้าของโครงการ: ESSO Sriracha

ผู้ว่าจ้าง: บริษัท อ.ปัญจรัตน์ จำกัด

มูลค่างาน (รวม VAT 7%): 8,051,545.91 บาท