โครงการทางลอดห้าแยกฉลอง

งบประมาณการก่อสร้าง รวม 546,550,000 ล้านบาท